25
فوریه

اهمیت برگزاری کلاس آنلاین

دافنی کالر از اساتید دانشگاه استنفورد آمریکا با شرکت در سخنرانی های TED ،از لزوم استفاده از کلاس های آنلاین و سعی در گسترش جهانی این روش نوین جهت ارتقا سطح آموزشی در میان تمامی افراد جامعه میگوید.

کلاس 302 شما را به دیدن این سخنرانی دعوت میکند.