• تلفن: 02186125519
  • ایمیل: info@class302.ir
  • ساعات کاری: 24 ساعته

لیست کلاس ها

شمارهنام کلاسنام دانش آموزنام استادتاریخ برگزاریساعت شروعمدتلینک ورود به کلاس
1کلاس آموزشیامیر حسنیامیر محمد رضا پور1398-12-2221:00یک ساعتورود به کلاس
4ریاضی نهمپونه لطفعلی پورخانم کمرانیان زاده1399-04-1910:30یک ساعت و نیمورود به کلاس
6حسابانحسن عباسیآقای جعفری1399-04-081645 دقیقهورود به کلاس
7فیزیکارشیا انصاریحسین نژاد1399-04-2717:0045 دقیقهورود به کلاس