قانون القای فارادی
06
اکتبر

قانون القای فارادی

میدان الکتریکی خاصیتی است که هر بار الکتریکی در اطراف خود ایجاد می کند. میدانی که در اطراف آهن ربا ایجاد میشود میدان مغناطیسی نامیده میشود. شار مغناطیسی با...

ادامه مطلب