13
اکتبر

فیلم هایی که به طور واقعی در مورد فیزیک صحبت میکنند!!

بیشتر فیلم ها به درستی علوم را به نمایش نمیگذارند اما برخی دیگر نیز در نشان دادن علوم موفق هستند. در ادامه لیستی از فیلم هایی که به خوبی...

ادامه مطلب